Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Bibelordet

 

 

Tag ett ord slå upp det i din bibel, läs  smaka på det,

och känn att det är gott.

 

 

 

 

 

 

Jes. 49:10.....De skall varken hungra eller törsta............

 

Jes. 49:8......Jag bönhör dig i nådens tid..............

 

Jes. 53......Vem trodde vår predikan, för vem är Herrens arm uppenbarad.............

 

Heb. 12:2-6.....2. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.  3 .Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.  4. Ännu haven I icke stått emot ända till blods, i eder kamp mot synden.  5. Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: ”Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.  6. Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset var son som han har kär.” 

 

Ps. 6:3.... Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös, hela mig Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräkt.

 

Gal. 3:26...Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus...........

 

1 Kor.2...När jag kom till er, var det inte med stor eller hög visdom som jag predikade.............

 

Joh upp. 19:16 .....Och på sin mantel och på sin höft................

 

25 1”Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.  2Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.  3De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.  4De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna.  5Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.  6Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: ’Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.’  7Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.  8Och de oförståndiga sade till de förståndiga: ’Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.’  9Men de förståndiga svarade och sade: ’Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder.  Gån hellre bort till dem som sälja, och köpen åt eder.’  10Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen.  11Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: ’Herre, herre, låt upp för oss.’  12Men han svarade och sade: ’Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke.’  13Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

14Ty det skall ske, likasom när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar;  15åt en gav han fem pund, åt en annan två och åt en tredje ett pund, åt var och en efter hans förmåga, och for utrikes.  16Strax gick då den som hade fått de fem punden bort och förvaltade dem så, att han med dem vann andra fem pund.  17Den som hade fått de två punden vann på samma sätt andra två.  18Men den som hade fått ett pund gick bort och grävde en grop i jorden och gömde där sin herres penningar.  19En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap med dem.  20Då trädde den fram, som hade fått de fem punden, och bar fram andra fem pund och sade: ’Herre, du överlämnade åt mig fem pund; se, andra fem pund har jag vunnit.’  21Hans herre svarade honom: ’Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket.  Gå in i din herres glädje.’  22Så trädde ock den fram, som hade fått de två punden, och sade: ’Herre, du överlämnade åt mig två pund; se, andra två pund har jag vunnit.’  23Hans herre svarade honom: ’Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket.  Gå in i din herres glädje.’  24Sedan trädde ock den fram, som hade fått ett pund, och sade: ’Herre, jag hade lärt känna dig såsom en sträng man, som vill skörda, där du icke har sått, och inbärga, där du icke har utstrött;  25och av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i jorden.  Se här har du vad dig tillhör.’  26Då svarade hans herre och sade till honom: ’Du onde och late tjänare, du visste att jag vill skörda, där jag icke har sått, och inbärga, där jag icke har utstrött?  27Då borde du också hava satt in mina penningar i en bank, så att jag hade fått igen mitt med ränta, när jag kom hem.  28Tagen därför ifrån honom hans pund, och given det åt den som har de tio punden.  29Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.  30Och kasten den oduglige tjänaren ut i mörkret härutanför.’  Där skall vara gråt och tandagnisslan.

31Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.  32Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.  33Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.  34Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: ’Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.  35Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,  36naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.’  37Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: ’Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka?  38Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig?  39Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?’  40Då skall Konungen svara och säga till dem: ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.’

41Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ’Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.  42Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka;  43jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.’  44Då skola också de svara och säga: ’Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig icke?’  45Då skall han svara dem och säga: ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.’  46Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

 

 

Joh 8. 32......Sanningen skall göra er fria...........

 

Apg. 17:22-34...Paulus ställde sig mitt i Areopagen och sade: Athenare , jag ser av allting att ni är mycket religiösa...............

 

Joh upp. 22: 7-20.......Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.........

 

1 Joh. 5.....Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud..........

 

 Jes. 54:17......Inget vapen som smides mot dig skall ha framgång............

 

Heb. 10:19.....Bröder, i kraft av  Jesu blod............ 

 

1 petr. 4:7......Slutet på allting är nära.................

 

Gal. 3:13-14..........Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en............

 

Hes. 17:22-24....Så säger Herren, Herren: Jag skall själv ta en kvist från den höga Cederns topp och plantera den.........

 

Jes.2:2-3........Det skall ske i den yttersta tiden..................

 

Josua. 3 .....Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er.............

 

Ps. 8:2 .......Herre , vår Herre , hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen.

 

 Jes. 55:1-3......Hör på, alla ni som törstar,...........

 

Ordsp. 4:20-25.....Min son, tag vara på mitt tal,...........

 

Hes. 34.....Herrens ord kom till mig. Han sade. Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem...........

 

Luk. 4:18....Herrens ande är över mig ty han har smort mig......

 

Mark. 11:20-25.....När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet..........

 

Mark. 6:4-7.....Men Jesus sade till dem, en profet föraktas alltid i sim hemstad......... 

 

Höga visan 2. 15.....Fången de små rävarna............

 

Jak. 1:13-14......Ingen som frestas skall säga. " Det är Gud som frestade mig. "


Luk. 2:1-20.... Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett på bud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.....

 

Luk. 12.....under tiden hade människor samlats i tiotusentals............

 

 Ps. 42.......Som hjorten tränktar efter vattenbäckar, så tränktar min själ efter dig, o Gud...........

 

1 petr. 2:1-3....Lägg därför bort all slags onska, falskhet och hyckleri, avund och förtal..............

 

Jes.55:1-2.....Hörpå, alla ni som törstar, kom hit till vattnet................

 

Ps.104:24-35.....Hur många är inte dina verk, Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat........

 

1 Joh. 2:6....Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva som han levde..........

 

Ordsp. 8......Hör, visheten ropar, och förståndet höjer sin röst...............

 

Ps. 99.....Herren är konung, folken darrar............

 

5 mos. 6:4-9.....Hör , Israel! herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud.................

 

Jes. 56.....Så säger Herren; Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort...............

 

Matt. 10:16-33.....Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar....................

 

Matt. 11:27-30......Allt har min fader överlämnat åt mig.........

 

Fil.4:4-7.....Gläd er  alltid i Herren.  Än en gång  vill jag säga : gläd er............. 

 

Joh upp. 13:16-18......och de tvingaralla,rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på handen eller på pannan...........

 

Jes.55:1-2....Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet........................... 

 

1 kor. 8.....I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap...............

 

 Matt. 9 -.............Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad............

 

2 kungaboken 4:38-44.........Elias kom tillbaka till Gilgal medan hungersnöd rådde i landet................. 

 

Ps.103.......Lova Herren, min själ, ja  hela mitt inre skall prisa hans heliga namn...........

 

Jes.56......Så säger Herren: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.............. 

 

Hes.37:9-10......Då sade han till mig; profetera till Anden, ja profetera du människobarn...........

 

Josua.1:9.....Har jag inte befallt att vara stark och frimodig............

 

Fil. 2:6-11....Fasten han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte.........

 

Apg.19:5-6......När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.............

 

Jer.30:19-20.....Jag skall föröka dem, och de skall inte bli färre.............

 

Joh.1:14.....Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern.........

 

 Ps.100....Jubel över att Herren är Gud..................

 

Ps.99......Tillbedjan av den helige Konungen.................

 

 Ps.98........Jubel över Herrens makt och frälsning......................

 

Jes. 56....Så säger Herren: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt........

 

 Jes.55....Hör på alla ni som törstar, kom hit till vatten.............

 

 2 tim.2:1-17.......Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus..........

 

Joh.3:8......Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus .................

 

 Rom.10........Bröder, mitt hjärtats önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta...........

 

 Ordsp. 8......Hör visheten ropar, och förståndet höjer sin röst.............

 

 Heb.1-.... Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade............

 

Joel. 2:12-17......Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta,gråt och klagan............. 

 

Joh.8.........Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick till Oljeberget.................

 

 Pred. 5:1-6....Var inte snar med din mun, och låt inte ditt hjärta förhasta sig..............

 

5 mos.33:27-29....En tillflykt är han, urtidens Gud............. 

 

Rom. 12:2....och anpassa er inte efter den här världen...........

 

Jes.55:1-13...Hör på, alla ni som törstar, kom till vattnet, och alla ni som inte har pengar........... 

 

 Joh.17....Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit.........

 

 Joh.16:5-15.....Nu går jag till honom som har sänt mig.............

 

 Hes.33:10-20........Gud vill inga syndares död....Du människobarn, säg till Israels hus............

 

1 kor.6:12-20....Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt.............

 

 2 mos.4:1-17.....Mose svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar ord utan säger Herren har inte uppenbarat det för dig................

 

 Ef.5:1-....Bli Guds efterföljare, ni somär hans älskade barn.............

 

Matt.12;18-21....Se min tjänare, som jag har utvaldt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje.......

 

 Ps.21;1-14......Herre, över din makt gläder sig kungen, hur stor är inte hans glädje över din frälsning........

 

5 mos.14:29....Sedan skall leviten komma han som inte har någon lott eller arvedel.......... 

 

Matt.13:23...men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår...............

 

Joh.17:1-5........sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot hemlen och bad..............

 

 Ef.5:13-21.....Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset................

 

Upp.21:-........Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit.........

 

Upp.19:1-10......Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga Halleluja frälsning och äran och makten tillhör vår Gud.................................

 

Matt.10:5-7.......Dessa 12 sände jesus ut, och befallde dem: gå inte in på hedningarnas område...........

 

 Jak.4:5.....Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss................

 

Jak.1:17........Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan..............

 

 Ps.21-...........Herrens hjälp till kungen...............Herre, över din makt gläder sig kungen..............

 

 Luk 11:9-10...........Jag säger er; Be och ni ska få, säk och ni ska finna, bulta och dörren skall öppnas för er..........

 

 2 mos.20:1-17.........Tio budorden.....Och Gud talade alla dessa ord:......jag är Herren din Gud............

 

Josua.3:5-7.........Och Josua sade till folket, Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er...........

 

Mark.1:40-41.........Jesus svarade ...Jag vill bli ren...............

 

Upp.22:7,17....Och se jag kommer snart.saliga är de som håller fast vid profetsiaan i denna bok.....17. Och Anden och bruden  säger; "Kom" Och den som hör det må säga; " Kom" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet..........

 

 Jes.58:11......Och Herren skall alltid leda dig, han skall mätta dig mitt i ödemarken.........

 

 2 Joh brev............Från den gamle, till den utvalda..........

 

Ps.33...........Jubla i Herren, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till...........

 

Joel.2:1.......Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära.......... 

 

 Hosea.9:10........Som druvor i öknen fann jag Israel............

 

Upp.20 - .......Kristi seger över Satan......................

 

 1 Mos.14:19-20......Välsignad vare Abram av Gud den Helige, skapare av himel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand.

 

 Ordsp.8:17-36....Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig............

 

Ordsp.8:12-14.........Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten.............

 

 Neh.1:4-11...........När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät..........

 

 Ps.18:26-31.....Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig..........

 

 3 Joh:1-4......från den gamle till hans älskade Gajus, som jag älskar i sanning..................

 

2 sam.23:1-7......Dessa är Davids sista ord. Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd,.....

 

 Ps.33.......Herrens allmakt och nåd...............

 

 Hos.6:3.....Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är viss som morgonrådnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden..........

 

1 Joh.5:4-9.....Ty allt som är född av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen vår tro.....

 

1 Joh.4:1-4......Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud............. 

 

Luk.20...........En dag när Jesus undervisade folket i templet och predikade evangeliet............

 

2 Tim.3:16-17............Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning...........

 

2 Tim.4:3....Ty det skall komma en tid då människor inte står ut med den sunda läran,..........

 

Sak.9:11-17............när det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar.......... 

 

Ps. 104:31-35........Må herrens härlighet vara i evighet! Må Herren glädja sig över sina verk.................

 

Matt.5:1-11......När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget................ 

 

Ps. 103......Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skal prisa hans namn. Lova Herren, min sjaä, och glöm inte alla hans välgärningar............ 

 

Kol.2:8-15........Se till att ingen rövar bort er med sin tomma ocg bedrägliga filosofi...................

 

Luk.2:1-20..........Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett på bud att hela världen skulle skattskrivas................

 

Ps.139:1-4...........Herre du utransakar mig och känner mig........................

 

 Gal.2:16.........men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar...........

 

Ps.33:16-21..........En kung segrar integenom sin stora här,

 

 Sak.4:6-10......Detta är Herrens ord till Serubbahel: Inte genom sstyrka, inte genom kraft, utan genom min Ande säger Herren Sebaot.                   

 

 Ps.23.......Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

 

Matt. 9:28.........Tror ni att jag kan göra detta..............

 

Jes. 56-..........Så säger Herren: Håll fast vid det som är rätt, habndla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.

 

Josua. 3:5-6.......Och Josua sa till folket: "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er........

 

2 konungaboken.4:32-37..........När Elisa kom in i huset, fick han se att pojken låg död på hans säng.............

 

 Gal.5 -........Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inet på nytt tvingas in under slavoket..............

 

 1 Tim 6:11.......men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan,tro, kärlek,uthållighet och ödmjukhet.

 

Jak.1:17-18.........Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ne från ljusens fader.........

 

Joh.1:14-18.....Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såh hans härlighet.............

 

 Josua. 1:3.....Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er.............

 

Josua. 1:9.....Har jag inte befallt dig att vara stark...............

 

Rom.1:16-17........Jag skäms inte för evangelium...........

 

Jak.1 -......Glädje i prövning............

 

Jer.30:19-20.......Ifrån folket skall ljuda tacksägelse

och rop av glada människor.
Jag skall föröka dem, och de skola icke förminskas;
jag skall låta dem komma till ära, och de skola ej aktas ringa.
20. Hans söner skola varda såsom fordom,
hans menighet skall bestå inför mig,
jag skall hemsöka alla hans förtryckare.

 

 Rom.11:33-36 33  O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar! 34 .Ty”vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? 35.  Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?” 36. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

 

Ords. 4: 1 - ..........Lyssna, barn, till er fars förmaning, tag vara på den, så ni får förstånd..............

 

Jes. 48: 3-6.........Vad som förut skedde, det har jag för längesedan förkunnat....................

 

Hes. 17:22-24.....Så säger Herren, Herren: Jag skall själv te en kvist från den höga cederns topp och  plantera den..................

 

2 Krön. 7-...........När Salomo hade slutat sin bön kom eld från himlen..........................

 

Jak. 1:17......Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan.............

 

Ords 6:.......Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling..........

 

2 konungaboken. 4......Elisas underverk..............

 

 Jer.33:11....Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god och hans nåd varar i evighet.

 

Sak.6:1-8....Jag lyfter åter upp ögonen och såg, och se, fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar

 

Apg.19......Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet......

 

Matt.8.......När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom..........

 

 Ef.3:12-21........I honom och genom honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud........

 

 Sak.4........Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig..............

 

 2 kor.4:16-18.......Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner...........

 

1 Petr.1:13-25......Spänn därför bältet om livet......................

 

Joh.16:23-28......Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något.................... 

 

Ps.24:3-4.....Vem får gå upp på Herrens berg?.............

 

Ps.104........Lova Herren, min själ! Herre, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.......

 

Fil.2:12-18......Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga,..............

 

Apg.2......När pingstdagen hade kommit, var de samlade............

 

Kol.1:13-17......Han har fört oss från mörkrets välde,och fört oss in i sin älskade Sons rike.......

 

1 kor.13:1-13.....Om jag talade både människors och änglars språk..............

 

Matt.20:29-34....När Jesus var på väg till Jeriko följde mycket folk med honom.....

 

Ps.105:3-4....Beröm er av hans heliga namn! De som söker Herren må glädja sig av hjärtat 

 

Matt.9: 35-38.....Jesus gick omkring i alla städer och byar...............

 

Apg.19: 1-12.......Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus........

 

Ps. 24: 1 -.........Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den............. 

Joh.16:5-15.....Nu går jag till honom som har sänt mig............

 

Ps.40: 1 -.......Trösta trösta mitt folk säger er Gud.................

 

Joh.13:34-35....Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.............

 

Apg.17:24-.......Gud är den som skapat världen ochsom är i den...........

 

Ps.23:1-.......... Herren är min herde mig skall intet fattas.............

 

 

Rom.8:1....Så finns ingen fördömelse för den som är i kristus......

 

 

Rom. 10:8....Om du med din mun bekänner.............

 

5 Mos. 33: 27.....En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han skall jaga fienderna framför dig, och säga, Förgör dem......

 

Ps 118: 1.... Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.....

 

Ps 113: 1 - 3....Halleluja Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn! Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skal Herrens namn bli prisad.....

 

1 tess. 4: 7....Gud har ju inte kallat oss till oremhet, utan till att leva i helgelse........ 

 

2 kor. 2: 14....Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kriati segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.........

 

2 kor. 1: 20....Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss........

 

Josua.: 9....Har jag inte befallt dig vara stark och frimodig? var då inte förskaäkt eller förfärad, ty Herren din Gud, är med dig vart än du går......

 

Josua. : 3....Varje plats där ni sätter er fot har jag giviet er, som jag lovade Mose........

 

Apg. 16:25....Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade.....

 

Ps. 104:31..... Må Herrens härlighet vara i evighet! Må Herren glädja sig över sina verk.......

 

Ps. 104:34.....Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i Herren......

 

Jakobs brev. 1:5....Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den......

 

Johannes Upp. 21:27....Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet.....

 

Johannes Upp. 22:7.....Och se, jag kommer snart. Saliga är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.....

 

Gal. 5:1....Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.....

 

Ps. 90:1-2....Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet tlii evighet är du, Gud......

 

Hosea. 6:3...Låt oss låra känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. hans uppgång är viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss likt ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden......

 

Jeremia. 33:11....Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god och hans nåd varar i evighet.....

 

Ps. 139:7-10.....vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himelen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsrike, är du där. tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en bonong ytterst i havet, skall också ddär din hand leda mig och din högra hand fatta mig.....

 

Ef. 1:3....Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader,som i Kristus har välsignad oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,......

 

Ef. 1:4....Liksom han innan världens grund blev lagd har utvald oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.....

 

Ef. 1:5....I sin kärlek har han genon Jesus Kristusförurbestämd att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut.....

 

Ef. 5: 20..... Tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår Herre  Jesu Kristi namn.......

 

Fil. 1: 21....Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst......

 

Upp. 22: 7.....Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok........

 

Upp. 22: 13....Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.......

 

Upp. 19: 16...Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivit: " Konungarnas Konung och herrernas Herre.".......

 

1 Petr. 2: 24....Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort frå synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit botade.......

 

Kol. 4: 1.....Varen uthålliga i bön, och vaken i den undre tacksägelsen.....

 

Psalm. 8: 10..... herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden......

 

Sefanja. 1: 14.....Herrens stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är Herrens dag! Då ropar hjältarna i ångest....

 

Pred. 3: 11....Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt  i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden........

 

Josua. 1: 3... Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose.......

 

Josua. 1: 9.....Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräkt och förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går....

 

Fil. 4: 4.... Gläd er i herren. Än en gång vill jag säga; gläd er.....

 

Ps. 119: 105.....Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig

 

Ps. 119: 130 - 131....När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. - Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud......

 

Fil. 3: 21....Ty han har makt att lägga allt under sig.........

 

Fil. 2: 9.....Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn...........

 

Ef. 5: 20 - 21......Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i kristi frukfan......

 

Ps. 102: 2....Herre, hör min bön, låt mitt rop komma inför dig.....

 

Ps. 18: 17....Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig, han drog mig upp ur det stora vattnen,........

 

Ps. 8: 10.....Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden.....

 

Josua. 1: 9.....Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräkt och förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går

 

Ords. 4: 20 - 22 min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord.

Låd dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtats djup.

Ty de är liv för var och en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp.

 

Ords. 8: 12 Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten, jag har kunskap och goda råd.

 

Ords. 8: 22 herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden.